Wednesday, June 24, 2009

Alaala ng Nakaraan


Ito ang larawan ng una kong karanasan sa larangan ng pagtuturo.Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga batang ito mula sa I-A PM class sa pinagtapusan kong paaralan(NTC). Maraming masasayang alaala ang sumasagi sa aking isipan sa tuwing nakikita ko ang larawang ito.Hindi ko mapigilang malungkot dahil napamahal na sila sa akin. Ngayon ay marahil nasa Ikatlong Taon na sila sa hayskul. Kitang-kita sa larawang ito ang dati kong palitong katawan(konting ihip ng hangin ...tangay ako!), pagod na mukha (ngunit laging nakangiti) at nanghihinang kalooban(maiiyak lang ako kapag tinanong mo kung bakit). Sa kabila ng lahat, isa lang ang masasabi ko sa kanila sa oras na ito... Mahal na mahal ko sila".

Iba't ibang mukha ng mga bata at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin akong magmamahal sa mga batang tinuturuan ko.

Ito ang bokasyon na ipinagkaloob Niya sa akin :)

Takdang Aralin Blg. 12

1. Ibigay ang sariling pagpapakahulugan sa (kahit ilang kahulugan ayon sa iyong opinyon)
a. Anluwage
b. Belen
2. Basahin at pag-aralan ang " Anluwage" ni Coronel .

Sanggunian : Gintong Ani II mp. , 19-28

Ipapakita ito sa Hulyo 7-8

Takdang Aralin Blg. 11

Sagutan ang Pag-unawa sa Nilalaman (1-3)p. 45 sa F at L. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno.

Ipapakita ito sa Hulyo 3.

Takdang Aralin Blg. 10

1. Magdala ng sariling photo album / family photo album.
2. Mamili ng isang larawang ididikit sa kwaderno na nagpapakita ng masayang alaala kasama ang sinumang mahal mo sa buhay. Lagyan ng maikling pagpapaliwanag sa ibaba ng larawang napili.

Titignan ko ito sa Hunyo 30- Hulyo 2


tandaan : Maaari ninyong ipasa ng mas maaga ang inyong mga takdang-aralin upang magkaroon ng karagdagang puntos sa iskor ng takda, gayundin kapag may pirma ng magulang ang takdang ginawa.

Takdang Aralin Blg. 9

Pangkatang Gawain
- pagpapaliwanag sa tayutay at pagbuo ng 3 halimbawang pangungusap bawat tayutay na nakaatang sa mga ss. na pangkat :
Pangkat Pangngalan - pagtutulad at pagwawangis
Pangkat Panghalip - pagpapalit-saklaw at pagpapalit-tawag
Pangkat Pandiwa - pagmamalabis at pag-uulit
Pangkat Pang-uri - pagbibigay-katauhan at pagdaramdam
Pangkat Pang-abay - paghihimig at pagtawag

para sa presentasyon ng pangkat-> ilagay ang kasagutan sa cartolina
para sa indibidwal na takdang-aralin -> ilagay sa kwaderno ang sagot

tandaan : ang bilang ng takda ay depende sa talakayan ng bawat seksyon

ito ay titignan ko sa Hunyo 30 - Hulyo 3

Takdang Aralin Blg. 8

Sagutan ang Pag-unawa sa Nilalaman (1-4)p. 39

Sanggunian : F at L.
pasahan : Hunyo 30

Wednesday, June 17, 2009

Takdang Aralin Blg. 7

1. Anu-ano ang mga karahasang nagaganap sa Albanya?
2. Gumawa ng slogan o poster mula sa kaisipan ng aralin.
3. Anu-ano ang epekto ng akdang binasa sa mga ss:
- bisa sa sarili
- bisa sa damdamin
- bisa sa isipan
4. Paghambingin ang pamahalaan noon sa ngayon.


Sangguinian : Pamamayani ng Karahasan
Florante at Laura mp., 31-36

pasahan - Hunyo 26

Takdang Aralin Blg. 6

1. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod :
a. salita
b. parirala
c. pangungusap
d. talata
2. Ipaliwanag ang 2 ayos ng pangungusap at uri ng pangungusap ayon sa pagkakabuo.

Isulat sa kwaderno.

pasahan- Hunyo 26

Takdang Aralin 5

1. Basahin at pag-aralan ang "Paglalayag... Sa Puso ng Isang Bata"
Gintong Ani II mp., 2-15
2. Ilarawan ang pangunahing tauhan ayon sa :
- pisikal na anyo
- pag-uugali at pagpapahalaga
- relasyon sa guro at mga kaklase
- suliranin sa buhay
3. Magbigay ng 3 mensahe/kaisipan mula sa kwento.

Gintong Ani II mp., 2-15

Takdang-Aralin Blg. 4

1. Bumuo ng 10 talasalitaan sa mga sumusunod na aralin: (sariling gawa)
a. Sa Babasa Nito
b. Gubat na Mapanglaw
2. Isa-isahin ang mga tagubilin ni Balagtas sa babasa ng awit.
3. Sa anong bagay inihahambing ni Balagtas ang kanyang tula?
4. Gumupit o gumuhit ng larawan ng isang kagubatan.Lagyan ng paglalarawan sa ibaba ng larawan.Ilagay sa kwaderno.

Monday, June 15, 2009

MUNGKAHING PROYEKTO (Pagdulog na Developmental)
Filipino II
TP 2009-2010
Pagsusuri ng mga Piling Maikling Kwentong
Nagwagi sa Carlos Palanca Memorial Award


I.Rasyunal

Batay sa itinadhanang kompetensi ng Revised Basic Education Curriculum, ang pag-aaral ng Filipino II sa mataas na paaralan ay naglalayong makahubog ng mga mag-aaral na mahuhusay na komyunikeytor ng wikang Filipino sa isang iskolarling pakikipagtalastasan, pasulat man o pasalita. Binibigyang-seguridad ang layuning ito sa pamamagitan ng iba't ibang pagdulog sa pagtuturo at pagkatuto. Kasama na ang pagpapaigting sa pagiging malikhain ng mga mag-aaral.Tinitiyak na ang mga makrong kasanayang pangkomunikasyon ng mga mag-aaral ay napauunlad gamit din ang maraming gawaing tutulay sa iba pang disiplina ng karunungan.
Bunga ng mga konseptong ito, naghanda ang mga guro sa Filipino II ng isang developmental na proyekto na tutugon sa pagsukat sa kaalamang konseptwal at kasanayang saykomotor ng mga mag-aaral sa pag-aaral na kursong nabanggit. Sentro ng proyekto ang mga batayang kaalaman sa pag-aaral ng Maikling Kuwento at Kwentong Pambata na nagwagi sa Carlos Palanca Memorial Award sa taong 2005-2007.

II.Mga Layunin
Sa paggawa ng proyektong ito ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a.nakikilala ang mga batayang detalye ng tiyak na bahagi ng Maikling Kuwento at Kwentong Pambata (Simula,Saglit na Kasiglahan,Suliraning hinahanapan ng lunas, Kasukdulan, Kakalasan at Wakas)na susuriin ng pangkat bilang pasulat at pasalitang ulat ng proyekto,
b.nalilinang ang kakayahan sa pagsasalita ng bawat kasapi ng pangkat sa pamamagitan ng malikhaing pag-uulat o panel discussion,
c.nakasusulat ng isang skrip mula sa napiling kuwento ng pangkat,
d.nakapagsasagawa ng dulang panradyo sa harap ng klase at
e.nakapagpapasa ng kopya ng isinagawang dulang panradyo sa cassette tape o CD .

III.Mga Materyales
Kopya o sipi ng Maikling Kwento o Kwentong Pambata na nagwagi sa Carlos Palanca Memorial Award 2005-2007
Over Head Projector/ LCD Projector na gagamitin sa pasalitang pag-uulat ng pangkat, cassette recorder
Mga materyales na gagamitin ng mag-aaral sa pagsasagawa ng dramang panradyo(mesa,mikropono,CD player, mga bagay na makalilikha ng sound effects atbp.)
CD / Cassette tape na ipapasa bilang awtput ng mag-aaral
pulang clearbook para sa pasulat na ulat

IV.Pamamaraan
Unang Markahan: Pangkatang Pag-uulat
1.Ang mga mga mag-aaral sa bawat klase ay hahatiin sa limang grupo (8-10 miyembro bawat grupo).
2.Bubunot ang bawat kinatawan ng pangkat mula sa mga sumusunod na limang piling akdang nanalo sa Palanca Memorial Award :
a.“Langaw” ni Kristian Sendon Cordero(2nd Prize for Short Story in Filipino 2006)
b. “Si Intoy Syokoy sa Kalye Marino” (1st Prize for Short Story in Filipino 2006)
c.“Mga Landas ng Pangarap” ni Don Pagusara(1st Prize for Short Story in Filipino 2006)
d.“Junior” ni Sheila De la Cuesta(1st Prize for Children Story in Filipino 2007)
e.“Ang Batang Nanaginip na Siya’y Nakalilipad” ni Ed Maranan(2nd Prize for Children Story in Filipino 2005)
3.Iuulat sa takdang panahon ng bawat pangkat ang mga akdang napili nila. Kinakailangan na sa bawat pag-uulat, matatalakay sa malikhaing paraan ng pagsasagawa ng panel discussion ang mga sumusunod na elemento ng Maikling Kuwento at Kwentong Pambata (Simula,Saglit na Kasiglahan,Suliraning hinahanapan ng lunas, Kasukdulan, Kakalasan at Wakas)na susuriin ng pangkat bilang pasalitang ulat ng proyekto,
4.Bubuo rin ang bawat pangkat ng isang pasulat na ulat (written report) na nagtataglay ng mga elementong tatalakayin sa pasalitang ulat.
5.Sa ngalan ng pagkakapantay-pantay ng gawain, kinakailangang ang lahat ng kasapi ng pangkat ay may bahagi sa pasalitang ulat.(Ang kasanayang ito ang sentro ng proyekto sa unang markahan na siyang bibigyan ng marka)
Halimbawang gawain ng mga kasapi :
a.Pinuno- punong tagapagsalita, tagalagom ng impormasyong ilalahad ng pangkat
b.Mga miyembro : tagapagtalakay ng bawat bahagi ng maikling kuwento

Ikalawang Markahan: Pagsulat ng iskrip at pagtatanghal ng
dramang panradyo sa harap ng klase
1.Mula sa akdang sinuri at inulat ay bubuo ng skrip na naglalaman ng mga detalyeng kinakailangan sa pagsasagawa ng dramang panradyo .
2.Matapos masang-ayunan ng guro ang nabuong skrip ay kinakailangang itanghal muna sa harap ng klase ang gagawing dramang panradyo. Ipapakita na rin sa pagtatanghal ang mga paraan kung paano makalilikha ng iba’t ibang tunog habang umaarte ang ibang miyembro.

Ikatlong Markahan : Pagpaparinig ng ni-record na dramang panradyo at
pagsulat ng sariling reaksyon
1.Matapos maisakatuparan ang pagpapakita ng dramang panradyo sa harap ng klase ay maaaring mag-record na ang bawat pangkat ng dramang panradyo gamit ang recorder o CD player.
2.Iparirinig sa klase ang ni-record na drama at ang mga tagapakinig ay magbibigay ng reaksyon sa isang buong papel gamit ang mga sumusunod na gabay na katanungan:
a.Magbigay ng opinyon / puna hinggil sa :
1.Boses
2.Skrip
3.Sound effects
b.Mula sa iskalang 1-10(10 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa),bigyan ng puntos ang iyong napakinggan. Ipaliwanag ang dahilan.

V.Batayan sa Pagmamarka
Gagamitin ang sumusunod na rubrics para sa pagpaparinig ng dramang panradyo sa ikatlong markahan:
1. Boses 50%
-may sapat na lakas at tono ayon sa emosyon
-wasto ang pagkakabigkas ng mga salita
-angkop ang boses sa katangian ng tauhan


2. Skrip 10%
-malikhain ang pagkakabuo ng mga dayalogo
-hindi maligoy ngunit tiyak ang pagkakagawa ng dayalogo
-makatotohanan ang mga salitang ginamit batay sa akda
-may kaisahan sa mga dayalogong ginamit
3. Sound Effects 16%
-gumamit ng angkop na tunog sa bawat senaryo
-may malikhaing pagkakabuo ng mga tunog
-nalapatan ng angkop na musika na nagpatingkad sa bawat pangyayari
4.Pangkalahatang Presentasyon 10%
5. Tagapakinig 10%
Batay sa kabuuang puntos na ibinigay gamit ang iskalang 1-10
96% Kabuuan
Ginamit ang 96% bilang perpektong marka ng proyekto sa ikatlong markahan sapagkat ang markang nabanggit ang pinakamataas na marka sa mga kontroladong kraytirya ng asignatura sa ikatlong markahan.
Para naman sa una at ikalawang markahan ay gagamitin ang mga rubrics na inihanda ng Kagawaran ng Filipino para sa mga pangkatan, pasalita, at pasulat na gawain na kalikasan ng mga proyekto sa una at ikalawang markahan.
1.Nilalaman 30%
-kaangkupan sa paksa ng proyekto
-katumpakan(accuracy) ng nilalaman ng proyekto
-kawastuhan ng ginawang proyekto
2.Organisasyon at Kahandaan 20%
-may sistema ang bawat detalye ng proyekto
-kawalan ng mga mali, tipograpikal man o may kinalaman sa paksa
-may daloy o organisasyon ang pagkakaugnay ng proyekto o paksa
3.Pagkamalikhain 30%
-nagtataglay ng astetikong katangian
-kakikitaan ng craftsmanship o kahusayan
-may balanseng kaugnayan ang kagandahan sa dapat na nilalaman ng
proyekto
4.Pangkalahatang presentasyon 14%
94% (Kabuuan)
VI. Mga Takdang Panahon ng Pagpapasa
Unang Markahan – itinakdang panahon ng pag-uulat
Ikalawang Markahan – Nobyembre 9-12, 2009
Ikatlong Markahan – Pebrero 2-5 , 2010

Takdang Aralin Blg. 3

1. Anu-ano ang mga alaala ni Kiko kay Selya?Isa-isahin.
2. Ilahad ang mga paraang isinagawa ni Kiko upang mabawasan ang pangungulila.
3. Anong damdamin ang nangibabaw sa iyo habang binabasa ang tula?Ipaliwanag.
4. Paghambingin ang paraan ng pag-iibigan noon at ngayon.
5. Ibigay ang kahulugan at uri ng tayutay.Gumawa ng 3 halimbawang pangungusap sa bawat uri ng tayutay.

Sanggunian : Florante at Laura
mp., 8-17

Saturday, June 13, 2009

Pamantayan ng Pagmamarka

. Paraan ng Pagmamarka sa Asignaturang Filipino
Markahang pagsusulit 25%
Lagumang pagsusulit 10%
Maikling pagsusulit 15%
Kwaderno 15%
Interaksyong Pangklase (recitation) 15%
Gawaing Upuan (pagsasanay) 10%
Sulatin(pormal/impormal) 10%
Kabuuan 100%

Thursday, June 11, 2009

Takdang Aralin Blg. 2

Ito ay ipapasa sa Hunyo 17-18
1. Isa-isahin at iguhit sa kwaderno ang mga tauhan ng Florante at Laura.
2. Sagutan ang Pag-unawa sa Nilalaman sa Florante at Laura p.12

Takdang Aralin Blg. 1

1. Alamin at bumuo ng balangkas(outline)ng talambuhay ni Francisco "Balagtas" Baltazar.
2. Gumupit ng larawan ni Balagtas at idikit ito sa inyong kwaderno.Lagyan ng paglalarawan(1-2 pangungusap)sa ibaba.

Sanngunian : Florante at Laura mp. 1-7

Kasunduan sa Asignaturang Filipino II

Kasunduan sa Asignaturang Filipino II
2009-2010


1. Pagkakaroon ng pulang kwaderno
2. Paggawa ng reaksyon/repleksyon sa bawat gawain o aktibidades
3. Pagkakaroon ng kumpletong tala
4. Pagpapaalam sa guro ng dahilan ng pagliban(pagbibigay ng excuse letter)
5. Makatatanggap ng 65 na grado ang hindi pagpasa ng anumang gawain o proyekto
6. Ang anumang huling gawain o proyekto ay magkakaroon ng kabawasan ng marka
7. Pagdala palagi ng dalawang aklat (Gintong Ani II at Florante at Laura)

Tuesday, June 9, 2009

Mga Planong Gawain sa Filipino II

Balangkas ng mga Aralin sa Filipino II
Unang Markahan

(2009-2010)

YUNIT I at YUNIT II (Mula sa Gintong Ani II)

• Paglalayag…Sa Puso ng Isang Bata
• Kalikasan/Kahulugan at Elemento ng Maikling Kwento
• Ayos at Pagkakabuo ng Pangungusap
• Anluwage
• Epektibong Estratehiya sa Pagkukuwento
• Piniling Pagmamahal
• Bumuo ng Patalastas at Anunsyo
• Suyuan sa Tubigan
• Mga Tagubilin sa Pagtatalata
• Sa Lupa ng Sariling Bayan
• Salamat Kay Tatay
• Ipahayag ang Sariling Palagay at Hinuha
• Pamana
• Ipaliwanag ang Kahulugan ng mga Pahiwatig at Pahayag
• Isang Bagong Daigdig…Isinisilang
• Lumahok Tayo sa Pormal na Pagpupulong
• Sa Kabataang Pilipino
• Pagkuha ng Tala
• Mga Huling Sandali ni Mabini
• Bumuo ng Paliwanag at Katwiran
• Mga Araling Hango sa Unlad Yamang Filipino II (Suplementong Magasin)- Unang Bahagi

Florante at Laura

Aralin 1 Francisco “Balagtas” Baltazar
Aralin 2 Paghahandog Kay Selya
Aralin 3 Sa Babasa Nito
Aralin 4 Pagpapakilala sa mga Tauhan ng Florante at Laura
Aralin 5 Gubat na Mapanglaw
Aralin 6 Pamamayani ng Karahasan
Aralin 7 Diyos ang Tanging Nakaaalam
Aralin 8 Alaala ng Nakaraan
Aralin 9 Selos
Aralin 10 Nasaan ang Gayong Aruga
Aralin 11 Halina Aking Laura
Aralin 12 Ang Pagdating ng Morong Mandirigma


Sanggunian :

Gintong Ani II ni Teresita Cristobal Cruz, Ed Ph.

Florante at Laura ni Susan Helig-Ramos et.al
Balangkas ng mga Aralin sa Filipino II
IKALAWANG MARKAHAN
2009-2010

YUNIT II AT YUNIT III (Mula sa Gintong Ani II)

 Ang mga Ninunong Pilipino
 Ihatid ang Mensahe ng Talumpati
 Balagtasan
 Mga Kasanayan sa Madulang Pagbasa
 Alaala ng Edsa
 Isagawa ang Matalinong Talakayan
 Dahil sa Anak
 Balangkasin ang Binasa
 Sa Pagbabalik ni Adela
 Pagbibigay ng Matalinong Reaksyon
 Pagsulat ng Sanaysay
 Sa Alaala ng Aking Lolo
 Mga Gamit at Tungkulin ng Wika
 Mga araling hango sa Unlad Yamang Filipino (Suplementong Magasin
sa Filipino II)- Ikalawang Bahagi


FLORANTE AT LAURA
 Aralin 13 Duke Briceo – Amang Mapagmahal
 Aralin 14 Panambitan ni Aladin
 Aralin 15 Pamamaalam
 Aralin 16 Ang Pagpatay sa Dalawang Leon
 Aralin 17 Sa Kamay ng Kaaway
 Aralin 18 Ang Pag-aalaga ni Aladin kay Florante
 Aralin 19 Florante
 Aralin 20 Para ng Halaman
 Aralin 21 Pagkukunwari ni Adolfo
 Aralin 22 Nahubdan ang Pagkukunwari

SANGGUNIAN :
Cruz, Teresita Cristobal. 2009
Gintong Ani, Ikalawang Taon. Quezon City
FNB Educational, Inc.

Ramos, Susan Helig. 1999
Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Quezon City
FNB Educational, Inc.

Unlad Yamang Filipino (Suplementong Magasin
sa Filipino II)- Ikalawang Bahagi


Balangkas ng mga Aralin sa Filipino II
IKATLONG MARKAHAN
2009-2010

YUNIT IV (Mula sa Gintong Ani II)

 Pilipino : Isang Depinisyon
 Iba’t ibang uri ng Pakikinig
 Ang mga Pilipino Ngayon at Kahapon
 Pagbabalangkas ng mga Plano
 Teresa
 Kasanayang Pangsanggunian
 Nasagip
 Kasanayan sa Pagsulat ng Buod at Pagbibigay-Puna
 Ang Laki sa Layaw
 Mabisang Paglalarawan
 Pagsulat ng Tulang May Tugma
 Mga araling hango sa Unlad Yamang Filipino (Suplementong Magasin
sa Filipino II)- Ikatlong Bahagi


FLORANTE AT LAURA
 Aralin 23 Ang Unang Liham
 Aralin 24 Mga Tagubilin ni Antenor
 Aralin 25 Bihirang Balita'y Magtapat
 Aralin 26 Heneral ng Hukbo
 Aralin 27 Pag-ibig sa Unang Pagkikita
 Aralin 28 Luha, Sagot sa Pag-ibig
 Aralin 29 Krotona'y Nagdiwang
 Aralin 30 Tagapagtanggol ng Syudad
 Aralin 31 Ang Kasamaan ni Adolfo
 Aralin 32 Pinag-isa ng Masamang Palad
 Aralin 33 Dakilang Pag-ibig
 Aralin 34 Panlilinlang ng Isang Balakyot
 Aralin 35 Masayang Wakas

SANGGUNIAN :
Cruz, Teresita Cristobal. 2009
Gintong Ani, Ikalawang Taon. Quezon City
FNB Educational, Inc.

Ramos, Susan Helig. 1999
Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Quezon City
FNB Educational, Inc.

Unlad Yamang Filipino (Suplementong Magasin
sa Filipino II)- Ikalawang Bahagi

Takda

Mayroon tayong recitation sa Sophomore's Creed, Mission, at Vision gayundin sa Panatang Makabayan at Panunumpa sa Watawat.

Group singing for SSA hymn. Ngayong Hunyo 10, 2010.Good Luck!