Wednesday, September 14, 2011

Ikalawang Markahan - Fil I

Proyekto sa FILIPINO I
Ikalawang Markahan

> Pagkatha ng sariling ALAMAT
> Ang bawat mag-aaral ay pipili/mag-iisip ng paksa para sa isusulat na ALAMAT.
Hindi maaaring magkapareho ang mga mag-aaral ng paksang pinili.
> Setyembre 26-27 - paggawa/ pagsulat ng proyekto sa oras ng klase sa FILIPINO.
> Oktubre 10- Unang Pagpasa
Oktubre 17- Ikalawang Pagpasa
Oktubre 24- Huling Pagpasa


>Hindi na tatanggap ng proyekto pagkatapos ng huling pasahan.

No comments: