Saturday, July 2, 2011

Ang Aklasan ni Amado V. Hernandez

Ang Aklasan ni Amado V. Hernandez


INangatigil

ang gawain

sa bukirin.Nagpapahinga

ang makina

sa pabrika.Natiwangwang

ang daunga’t

pamilihan.At sa madla

ay nagbanta

ang dalita.Nangalupaypay

ang puhunan

at kalakal.Nangasara

ang lahat na…

Welga! Welga!Bawa’t sipag,

bawa’t lakas

ay umaklas.Diwang dungo’t

ulong yuko’y

itinayo.Ang maliit

na ginahis

ay nagtindig.Pagka’t bakit

di kakain

ang nagtanim?Ang naglitson

ng malutong,

patay-gutom.Ang nagbihis

sa makisig

walang damit.Ang yumari

ng salapi’y

nanghihingi.

Ang gumawa

ng dambana’y

hampas-lupa.Ang bumungkal

niyang yaman,

nangungutang.
IIBakit? Bakit

laging lupig

ang matuwid?Di nasunod

pati Dios

na nag-utos.Di tinupad,

binaligtad

pati batas.Ah, kawawa

ang paggawa

at ang dukha.Laging huli,

laging api,

laging bigti!Ang aklasa’y

di tagumpay,

kung sa bagay.Nalilibid

ng panganib,

dusa’t sakit.Pagka’t ito

ay simbuyong

sumusubo.Pagka’t ningas

na nagliyab

at sumikab.

Pagbabangon

ng ginutom

at inulol.Himagsikan

ng nilinlang

at pinatay.Buong sumpa,

poot, luha,

ng paggawa.Katapusan

ng kasama’t

pangangamkam.

At sa wakas,

bagong batas,

bagong palad!
IIINguni’t habang may pasunod

Na ang tao’y parang hayop,

Samantalang may pasahod

Na naki’y isang limos,

Habang yaong lalong subsob

At patay sa paglilingkod

Ay siyang laging dayukdok,

Habang pagpapabusabos

Ang magpaupa ng pagod,

Habang daming nanananghod

Sa pagkaing nabubulok

Ng masakin at maramot,

Habang laging namimintog

Sa labis na pagkabusog

Ang hindi nagpawis halos,

At habang may walang takot

Sa lipunan at Diyos,

At may batas na baluktot

Na sa ila’y tagakupkop,

Ang aklasan ay sisipot

At magsasabog ng poot,

Ang aklasa’y walang lagot,

Unos, apoy, kidlat, kulog,

Mag-uusig, manghahamok

Na parang talim ng gulok,

Hihingi ng pagtutuos

Hanggang lubusang matampok,

Kilalani’t mabantayog

Ang katwirang inaayop,

Hanggang ganap na matubos

Ang Paggawang bagong Hesus

Na ipinako sa kurus.

No comments: