Wednesday, June 11, 2014


Takda

1. Ano ang Panitikan?
2. Ano ang 2 anyo/dibisyon ng Panitikan ?Magbigay ng 5 halimbawa sa bawat anyo.

No comments: