Thursday, October 22, 2009

Ang inyong proyekto para sa Ikalawang Markahan ay ipapasa na lamang sa Nobyembre 13. Ang pagpasa ng huli ay makakatanggap ng malaking kabawasan sa marka ng inyong proyekto.


No comments: