Wednesday, May 21, 2008

Bakit ba Gabay ng Wika?

Ang GAWI (Gabay ng Wika) ay binuo upang gisingin ang interes at kamalayan ng mga mag- aaral at ng bawat Pilipino sa kahalagahan ng ating sariling wika, ang wastong paggamit ng Balarilang Filipino, pagpapayaman nito, gayundin ang pagpapatupad sa mga proyektong magpapamalas ng pagpapaunlad sa ating wika. Ito ay may layuning makapagbigay halaga sa Wikang Filipino at sa sariling literatura ng bansa at makatulong sa pag-unlad ng bawat mag-aaral at kapwa ko Pilipino na may hangaring makilala nang lubusan ang ating wika.

No comments: