Tuesday, November 3, 2009

T. A # 6


1. Alamin ang 2 uri ng balangkas.
2. Sumipi ng isang halimbawa ng pagbabalangkas.

No comments: