Wednesday, September 14, 2011

Mga Halimbawa ng Simile (Pagtutulad)

Mga Halimbawa ng Simile (Pagtutulad)

Ang pagtutulad o simile ay ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa.

Mga Halimbawa ng Pagtutulad:
Examples of Similes

Ikaw ay tulad ng bituin.
You are like a star.

Ang puso mo ay gaya ng bato.
Your heart is like a stone.

Ang gerilya ay tulad ng makata.
A guerilla is like a poet.

Ang paghahabi ng tela ay gaya ng paghihirap ng isang tao.
Weaving cloth is like the suffering of a person.

Ang paghihintay sa paghinog ng prutas ay gaya ng pagbubuntis.
Waiting for fruit to ripen is like being pregnant.

Ang pag-ibig mo ay para ng tubig − walang lasa.
Your love is like water − flavorless.

Ang mga pangako mo ay parang hangin.
Your promises are like air.

Sa ilalim ng mga dayuhan, ang Pilipinas ay naging parang kalabaw.
Under foreigners, the Philippines became like a carabao.

Ang bandila sa hangin ay kawangis ng malaking ibon na nakaladlad ang pakpak.
The flag in the wind is like a large bird with wings spread out.

Ang ulap ay kawangis ng mukha ng tao.
The cloud is akin to a person's face.

Mga Tayutay (Figures of Speech)

Mga Tayutay (Figures of Speech)

Mga Uri ng Tayutay
Types of Figure of Speech

pagtutulad
simile

pagwawangis
metaphor

pagsasatao
personification

pagmamalabis
hyperbole pag-uyam
sarcasm

pagpapalit-saklaw
synecdoche

paghihimig
onomatopoeia

pagtanggi
litotes

Ano ang tayutay?

Ang tayutay ay isang matalinghagang pahayag na nagbibigay ng mabisang kahulugan upang lalong maging mabisa at makulay ang isang paglalarawan.
Ano ang mga uri ng tayutay?


1. Pagtutulad (simile) - ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa. Gumagamit ng mga salitang tulad ng, gaya ng, para ng, kawangis, atbp.


2. Pagwawangis (metaphor) - katulad ng pagtutulad ngunit hindi ito gumagamit ng mga salita gaya ng sa pagtutulad.


3. Pagmamalabis (hyperbole) - lubhang nagpapalabis sa kalagayan ng tao, hayop, bagay at halaman


4. Pagbibigay-katauhan (personification) - pagsasalin ng katangian ng tao sa mga bagay, may buhay man o wala


5. Pagpapalit-tawag (metonymy) - mahabang pangungusap na isang salita lamang ang katumbas


6. Pagpapalit-saklaw (synecdoche) - maaari dito banggitin ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan at maaaring isang tao ang kumakatawan sa isang grupo

----mula sa tagaloglang.com

Takdang Aralin #1 - 2

T.A # 1 - REPLEKSYON

Aralin 4-6 Ibong Adarna

T.A # 2 - TAYUTAY

1. Ano ang Tayutay?
2. Ibigay ang kahulugan ng iba't ibang uri ng Tayutay.
3. Gumawa ng dalawang halimbawang pangungusap sa bawat uri ng Tayutay.

Ikalawang Markahan - Fil I

Proyekto sa FILIPINO I
Ikalawang Markahan

> Pagkatha ng sariling ALAMAT
> Ang bawat mag-aaral ay pipili/mag-iisip ng paksa para sa isusulat na ALAMAT.
Hindi maaaring magkapareho ang mga mag-aaral ng paksang pinili.
> Setyembre 26-27 - paggawa/ pagsulat ng proyekto sa oras ng klase sa FILIPINO.
> Oktubre 10- Unang Pagpasa
Oktubre 17- Ikalawang Pagpasa
Oktubre 24- Huling Pagpasa


>Hindi na tatanggap ng proyekto pagkatapos ng huling pasahan.