Tuesday, January 26, 2010

Mga Takdang- Aralin

Abad Santos
T.A # 1. larawan, tsart
2. Pang-uri
3. Repleksyon 23 at 24
4. liham-pasasalamat
5. balita
6. F at L mp. 167 C at 172- mga tanong sa pag-unawa 1-3

No comments: