Wednesday, January 6, 2010

Takdang Aralin# 1

1. Gumuhit/ gumupit ng mga paglalarawan sa mga sinauna at makabagong Pilipino.Ilagay ito sa isang short bond paper.
2. Anu-ano ang mga impluwensya ng Espanyol at Amerikano sa edukasyon , pag-iisip at damdamin ng bawat Pilipino? Gumawa ng dalawang tsart.

Sanggunian : Gintong Ani II- p.324

No comments: