Wednesday, June 24, 2009

Takdang Aralin Blg. 10

1. Magdala ng sariling photo album / family photo album.
2. Mamili ng isang larawang ididikit sa kwaderno na nagpapakita ng masayang alaala kasama ang sinumang mahal mo sa buhay. Lagyan ng maikling pagpapaliwanag sa ibaba ng larawang napili.

Titignan ko ito sa Hunyo 30- Hulyo 2


tandaan : Maaari ninyong ipasa ng mas maaga ang inyong mga takdang-aralin upang magkaroon ng karagdagang puntos sa iskor ng takda, gayundin kapag may pirma ng magulang ang takdang ginawa.

No comments: