Wednesday, June 24, 2009

Takdang Aralin Blg. 11

Sagutan ang Pag-unawa sa Nilalaman (1-3)p. 45 sa F at L. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno.

Ipapakita ito sa Hulyo 3.

No comments: