Wednesday, June 24, 2009

Takdang Aralin Blg. 8

Sagutan ang Pag-unawa sa Nilalaman (1-4)p. 39

Sanggunian : F at L.
pasahan : Hunyo 30

No comments: